коучинг жоспарыны? ?лгісі- это коучинг жоспарыны? ?лгісі

Персоналды дамыту жоспары дегеніміз – белгілі кезе?дегі ма?саттар?а ?ол жеткізу мен жоспарларды іске асыруда?ы ?йымны? санды? ж?не сапалы? жа?ынан негізін сипаттайтын адам ресурстарымен ?амтамасыз етуші ??жат. К?біне жоспар бір жыл?а, кей жа?дайда жа?ын уа?ытта?ы 3–5 жыл?а жасалады. Персоналды дамыту жоспары не ?шін ?ажет 1. ?йымны? бір ж?не одан да ?за? мерзімге жоспарла?ан ма?саттарын ?олжеткізуін ?амтамсыз етуге ?ажетті персоналмен ж?мыс ж?ніндегі барлы? іс-?рекетті жоспарлау ?шін. Егер м?ндай жоспар на?тылып, ?а?аз?а т?спесе, онда кейбір ?ажетті іс-?рекеттерді? орындалмай ?алуы, соны? салдарынан ал?а ?ойыл?ан ма?сатты? ж?зеге аспауы м?мкін. 2. Сізге ?з уа?ыты?ызды жоспарлау ?шін. «Б?рі – ?з уа?ытында» деген с?зді жады?ыздан шы?ары?ыз ж?не оны? орнын «б?рі – мені? уа?ытымда» деп ауыстыры?ыз. ?андай да бір іс ж?зеге асуы ?шін сізді? ж?не сізді? ?арама?ы?ызда?ыларды? уа?ыттары ?шін шы?ын шы?уы тиіс. Егер ол шы?ындар сізді? ж?мыс кесте?із басталмастан б?рын дайын болмаса жоспарлап ?ой?ан ісі?ізге ?осымша бір ісі істеуге еш?андай м?мкіндігі?із болмайды. Сонды?тан ол ж?мысты бас?а?а кедергі келтіру н?тижесінде ?ана ж?мыс ат?ару?а тура келеді. 3. Барлы? шы?ындарды жоспарлау ж?не оларды ?аржыландыру?а ?ажетті ресурстарды? бар екендігіне сенімді болу ?шін. 4. Ол сізге басшылармен ж?не ?ріптестермен келісс?здер ж?ргізуде шешім ?абылдауда ??рал ретінде керек. Сондай-а? проблемалар мен басымды?тарды бірегей т?сінікке к?з жеткізуге ж?не іс-?рекетті? келісіп жасалуына уа?даласу?а м?мкіндік береді. 5. Ол сізді? басшы?ыз?а ал?а ?ойыл?ан ма?саттар?а ?ол жеткізуге арнал?ан ресурстарды? ?з ?ажетіне ж?не ?тымды ж?мсалып жат?анына к?з жеткізуге. 6. Ол ?аржы б?ліміне а?ша а?ындарын, шы?ындарды жоспарлау?а ж?не компанияны ?аржылы? т?ра?тылы?пен ?амтамасыз етуге. Жоспарды кім жасайды Персоналды дамыту жоспары оны? тікелей орындаушысыны? келісімінсіз шынайы болуы м?мкін емес. Со?ан орай, жоспарды жасау?а ?атысу міндетті. Бір жа?ынан персоналды бас?ару б?ліміні? алдына ?андай да бір міндет ?ойылатын болса, оны іске асыру?а ж?мсалатын шамамен есептелген ?аржы экономикалы? ма?саттылы??а байланысты белгіленеді. Мені? к?з?арасымда (м?ны да т?жірибе делелдегендей) екі н?с?амен – «жоспар мен бюджет жо?арыдан» ж?не «жоспар мен бюджет т?меннен» ?атар ж?мыс ж?ргізілгенде, ал жоспар осы тараптар арасында?ы белгіленген кездесулер процесінде бекітілсе, ол ?те ?олайлы.

Предлагаем Вам так же ознакомиться с другой информацией по ссылке:
коучинг рефлексивтік есеп

Если вас интересует коучинг, то можете ознакомиться со всей информацией перейдя по данной ссылке: Коучинг

Вы всегда можете ознакомиться с нашим проектом подробнее на главной странице нашего сайта Колесниченко

Если Вы хотите стать автором данной статьи, напишите личное собщение по электронной почте и мы разместим Вашу статью и информацию о Вас на нашем сайте!

Отзывы коучинг жоспарыны? ?лгісі

 

 

Фото коучинг жоспарыны? ?лгісі

<img>

 

Видео коучинг жоспарыны? ?лгісі

Уважаемые пользователи! На сайте ведутся технические работы! Спасибо за понимание! Все вопросы Вы можете задать по почте и мы обязательно в кротчайшие сроки ответим Вам!

Так же Вам было бы интересно ознакомиться:
коучинг рефлексивтік есеп